Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
jeannotramambazafy.overblog.com

jeannotramambazafy.overblog.com

Promotion pour le développement culturel et social de Madagascar

Publié le par Jeannot Ramambazafy

Rakotoarisoa Faniry Alban ny tena anarany. Iza moa no tsy mahalala azy eto Madagasikara amin’ny anaranan’ny tarika Gangstabab na koa Baba? Nanapak’hevitra ny lehilahy fa hiditra eo amin’ny sehatra politika. Hanao toa ireo filoham-pirenena rehetra voafidy nifandimby ve izy anefa? Fantaro ary aloha ny tena naharisika azy hiditra amin’ity sehatra nosibain’ny mpanao politika malagasy sy ny tena nahatonga azy nirotsaka. Amiko manokana aloha, izay niaina sy nahita ireo filoha rehetra, nanomboka tamin’i Dadabe Tsiranana ka hatramin’ity Hery Rajaonarimampianina mamarina an-kady ny firenena ity dia tsotra : Tanora toa an’i Baba no tena hanavotra ny firenena ka hanangana ho avy tsaratsara kokoa ho an’ny taranaka hifandimby.

Jeannot Ramambazafy

Madagasikara. Nitsangana ny Antoko APM. Kabarin’i Gangstabab

Andriamatoa sy Ramatoa isany vahiny manan-kaja sivily sy miaramila tonga manatrika etoana

Andriamatoa sy Ramatoa isany mpiara-miasa sy mpikambana ato anatin’ny APM - Antoko Politika Madio

Ianareo mpanao gazety sy tompon’andraikitra ao anatin’ny fitaovan-tserasera
Ry vahoaka Malagasy mpiray tanindrazana,

Tompokolahy sy Tompokovavy,

- Tsy misy tsony ve ny 4mi sy tsy manan-kialofana? Tsy ho kere intsony ve ny any atsimo? Tsy misy intsony ve ny risoriso sy ny kolikoly amin’ny sehatra maro? Tsy misy tsony ve ny dahalo, ny mpanendaka, ny mpamaky trano? Tsy misy intsony ve ny delestage eto Madagasikara? Tsy misy intsony ve ny fanondranana bois de rose, volamena, sokatra sy harem-pirenena hafa?

- Mahazo rano fisotro madio ve ny isam-batan'olona ary manana paompin-drano ve ny isan-tokantrano, eto an-tanàn-dehibe sy any ambanivohitra? Mitombo ve ny harin-karena faobe? Mitombo ve ny vola miditra any anaty kitapom-bolam-panjakana ary mankaiza ireny vola miditra ireny? Ampiasaina ho tombotsoan’ny vahoaka ve izy ireny sa hireven’ny manam-pahefana? Mitombo ve ny SMIG? Mitombo ve ny PIB? Stable ve ny sandam-bola malagasy? Voafehin’ny fitondram-panjakana ve ny fiakaran’ny vidim-piainana? Miaina am-pilaminana ve ny vahoaka? Vita ve ny làlam-pirenena sy ny làlana anaty tanàn-dehibe? Afaka tanteraka ary tsy hiverina intsony ve ny fako eto Antananarivo sy any amin’ny faritany ka ho lasa tanàna mendrika ohatry ny any andafy ny eto Madagasikara?…

Ny valiny dia TSIA!

- Mahantra ny vahoaka ary gisitra hatrany ny firenena malagasy noho ny afitsoky ny mpanao pôlitika tia tena, tsy nahavita azy teo aloha sy tsy mahavita azy amin’izao.
- Tsy misy mandeha amin’izay laoniny ny eto Madagasikara hatramin’izay ka hatramin’izao fa atao fangoronan-karena, fitadiavana voninahitra sy tombotsoa mihoa-pampana ny fanaovana pôlitika

- Tsy manam-panahy, tsy manana fahendrena, tsy ampy fahaiza-manao ary tsy nisy nahomby avokoa ny mpitondra firenena tsy niomana izay nifandimby teto hatramin'izay. Tonga eo amin'ny fitondrana vao manangana sy manorina antoko politika
- Vokany: mahantra ny vahoaka, potika ny làlana, maimbo sy feno fako ny tanàna, dondrona ny ankizy fa tsy zarizary, tsy araka ny tokony ho izy ary tsy misy ny hoenti-manana amin’ny fianarana. Tsy misy mangirana fa maizina tanteraka ny ho avin’ny mpianatra, mitombo andro aman'alina ny tsy an'asa

- Ary ireto mbola misy fanontaniana vitsivitsy:

- Miditra any anaty vilanintsika ve ny fanondranana bois de rose sy fanondranana sokatra voalaza teo

- Miditra any anaty vilanintsika ve ny fasy mainty ao Fort Dauphin sy Manakara

- Miditra any anaty vilanintsika ve ny cobalt sy nickel any Moramanga

- Miditra any anaty vilanintsika ve ny chrome any Morarano, Andriamena, Befandriana ary Antsohihy

- Miditra any anaty vilanintsika ve ny souffre any Morondava

- Miditra any anaty vilanintsika ve ny diamant any Amboasary

- Miditra any anaty vilanintsika ve ny volamena any Ikongo

- Miditra any anaty vilanintsika ve ny tany rehetra namidy sy mbola hamidy amin’ny vahiny

- Miditra any anaty vilanintsika ve ny toerana tsara rehetra namidy amin’ny vahiny any Nosy be, Sainte marie

- Miditra any anaty vilanintsika ve ny harena be any amin’ny îles éparses
- Miditra any anaty vilanintsika ve ny orinasa Malagasy rehetra namidy tamin’ny vahiny: socimex, btm, bfv, bni, roso, bata, telma, solima, sotema, cotona, sevima, adema, jirama

- Miditra any anaty vilanintsika ve ny sambo be sy sous marin miditra an-tsokosoko mangorona ny harena an-tanety sy an-dranomasina

Ny valiny dia TSIA!

Ka tsy ekeko ireo zavatra rehetra tsy mety voalazako teo aloha rehetra ireo. Tsy ekeko ihany koa ny kitrano an-trano amin’ny fitantanana ary ny fitantanana ny firenena tsy atao vakiraoka.

Tompokolahy sy tompokovavy, noho ireo antony ireo indrindra dia tapaka hevitra ny tenako ka nanangana ny APM na ny Antoko Politika Madio. Antoko Pôlitika tsy mitovy amin’izay rehetra efa misy sy efa nisy. Nisy fotoana efa nihoatra ny 300 mahery ny isan’ny antoko politika teto amintsika. Fa nitondra inona teto amintsika izy ireny? Mety hilaza ianareo hoe atao inona ny APM? Mbola hanampy trotraka an’ireo antoko efa tsy nahavita azy hatramin’izay. Ny APM dia miezaka ny hitondra rivotra vaovao, hitondra fijery vaovao, hitondra fanadiovana amin’ny fomba rehetra ny fanaovana pôlitika eto Madagasikara.

Teboka 3 no ho velabelariko ato anatin’ny votoatin’izao kabary izao:
1- IZA MOA IZAHO IZAY MITENY ARY INONA NO ANTONY NANANGANANA NY APM

2- ANTOKO POLITIKA MANAO AHOANA izany APM izany?
3- ANTSO HO AN’NY MPIRAY TANINDRAZANA

1- IZA MOA RAKOTOARISOA FANIRY ALBAN SY ANTONY NANANGANANA NY APM

39 taona, manam-bady ary manan-janaka 2 mianadahy, manana mari-pahaizana «baccalauréat Série D», nianatra « Gestion » teny Ankatso, nianatra teny Allemand tao amin’ny CGM Analakely, manana mari-pahaizana Teny Anglisy tao amin’ny ELI, manan mari-pahaizana rehetra Teny Anglisy tao amin’ny Centre Culturel Américain (Advanced 1 Certificate,Advanced 2 Certificate, Business Class), nahazo ny mari-pahaizana fatratra avy amin’ny Fikambanan’ny Mpikabary Malagasy teo amin’ny sehatry ny kabary, manana mari-pahaizana Diplôme de Technicien Supérieur Bacc+2 Marketing & Commerce tao amin’ny IST Ampasapito, manana mari-pahaizana Bacc+4 Marketing & Communication tao amin’ny ISCAM Ankadifotsy, nahavita fiofanana YLTP “Youth Leadership Training Program” sy ny “Techniques de moderation” tao amin’ny Fondation Friedrich Ebert. Efa niara-niasa ary mbola miara-miasa amin’ny haino aman-jery maromaro eto Antananarivo.

Efa filohan’ny mpianatra kilasimandry zazalahy tao Ambohijatovo Avaratra 1996-1997, efa filohan'ny mpianatra IST Ampasampito 1998-1999, efa filohan'ny vaomiera mpilatsaka an-tsitrapo ONG Habitat pour l'Humanité 2001-2002, efa nanolotra ny fandaharana « Scopitone » tao amin’ny TVM, efa Talen'ny serasera sy fifandraisana dia avy eo lasa Sekretera Jeneraly Fikambanan'ny Mpikabary Malagasy 2008-2012, mpitantana ny orchestre 10cré, mpilalao horonan-tsary “izy mtsam”, leader na mpitarika ny groupe gangstabab.

ANKEHITRINY

- mpikabary

- mpanentana sy mpanafana lanonana

- mpilalao sarimihetsika

- mpanakanto: mba efa nahazo karazana mari-pankasitrahana maromaro tamin’ny sehatra miankina sy tsy miankina teto Madagasikara sy tany Afrika
- mpanakanto miara-miasa amin’ny ministères maromaro eto Madagasikara: manao fanentanana manodidina ny fitaizana, fanabeazana, fahasalamana, zon’olombelona, ady amin’ny SIDA sy ny sisa

- mpanakanto miara-miasa akaiky amin’ireo mpiara-miombona antoka amin’ny tetikasa maro: PNUD, UNICEF, FNUAP, USAID, OMS

- miasa amin’ny orinasam-pitaterana vahiny

- efa mba nahita firenena maromaro, nitsiriritra firenena matanjaka, mba nakanaka lesona, nifampizara traikefa sy kolontsaina tamin’ireo vahiny sendra tafaresaka tamin’ny tena

- ary farany: olom-pirenena tia tanindrazana, tsy manaiky ny tsindry hazo lena sy ny fanandevozana ataon’ny vahiny na koa ataon’ny malagasy

Dia ohatry ny nisy antso avy any an’efitra sady nasesiky ny fitiavan-tanindrazana ny tenako ka tsy hipetraka fotsiny mahita ny firenena Malagasy: noana, mahantra, mijaly, gisitra maneran-tany. Tsy eken’ny saiko ny mahita an’i Madagasikara firenena manankarena nefa mahantra indrindra maneran-tany. Mahantra eo ambonin’ireo harena an-kibon'ny tany, harena ambonin'ny tany, harena an'abakabaka ary harena an-dranomasina ananantsika.

Ka noho ny traikefa sy fandresen-dahatra voalanjalanja sy nosainana lalina dia hitondra anjara biriky ho an’ny firenena ny tenako. Ka dia hamafisiko ny fanambarana nataoko ny alahadin’ny Paska 5 avril 2015 tao amin’ny Radio RDJ, nohamafisiko tao amin’ny Pazzapa tao amin’ny Dream’in ny 5 septembre 2015 ary mbola nohamafisiko tao anaty don-dresaka tamin’ny TV PLUS ny 13 septembre 2015: nambarako tamin’izany fotoana izany fa hanangana antoko pôlitika ny tenako. Ka 8 volana taorinan’ny fanambarana voalohany, izany hoe ny 1 desambra 2015, rehefa fenonay ny antontan-taratasy nilaina rehetra, dia navoakan’ny ministeran’ny Atitany sy Fitsinjaram-pahefana ny arrêté laharana faha 35234 milaza fa mitsangana amin’ny fomba ara-dalàna ny APM na ny ANTOKO POLITIKA MADIO.

Tsy hijanona ho mpanakiana fotsiny intsony aho tahaka ny any anaty tononkira fa ny anjara biriky ho entiko dia manolo-tena aho ho fitaovana, hiezaka hanarina ny tsy mety eto amin’ny firenena araka izay tratry ny heriko sy ny tanjako ary ny fotoanako.

APM: ANTOKO POLITIKA MANAO AHOANA?

- Tsy amin’ny anaran’ny tenako irery intsony ny miteny manomboka eto fa amin’ny anaran’ny APM: izany hoe miaraka amin’ireo birao sy ireo mpikambana efa nisoratra anarana
- Ny APM dia antoko miezaka ny hanova ny fomba fanaovana politika izay hita fa maloto, maimbo ary masiso eto amintsika

- Amin’izao fiantombohany izao dia aro fanina (balise) sy ody fanaintainana ny APM. Hita taratra izany amin’ny fahasahiany miteny izay tsy mety sy ny fahasahiany milaza ny marina

- Tsy misy fampandrosoana azo atao nefa raha tsy manana fahefana satria ny vola aman-karena anananao tsy ahavitanao manao asa soa hamelomana ny 92% n’ny malagasy mahantra, noana, tsy manan-kialofana, tsy manana rano fisotro madio, tsy mahay mamaky teny sy manoratra. Amin’izao fiantombohany izao dia mbola tsy afaka manao asa soa ny APM satria ny valala tsy an-tànana tsy atolo-jaza. Amin’izao fiantombohany izao ihany koa dia tsy mieritreritra ny haka fahefana ny APM
- Fomba fitantanana ato anatin’ny antoko: fitaratra ho an’ny ato anatiny sy ho an’ny any ivelany. Mila mampiseho fa manaraka discipline amin’ny sehatra rehetra, mampahatsiahy fa tokony arahana ny lalàna sy ny discipline manomboka any amin’ny filoham-pirenena, ireo tompon’andraiki-pahefana isan-tsokajiny hatrany amin’ny isam-batan’olona.
- Na eo aza izany rehetra izany dia tsy mahay faminaniana, tsy mahay fahagagana, tsy mpanao magie ary tsy mpanao miracle ny APM ka hanova zavatra ao anatin’ny fotoana fohy

TENY FILAMATRA

« Firenena fa tsy seza »

Ka ireo izay vonona ny hiara-dia aminay dia izao: tahaka an’ireo efa mpikambana ato anatin’ny APM dia vao miomana ary vao manomana isika amin’ny fanaovana pôlitika ka dia mifampitaiza ao anatin’izany fiomanana izany.

TARIGETRA VITSIVITSY

- Ny “Antoko Politika Madio”, araka izany anarany izany dia: madio, mazava saina, mangarahara, mahitsy, miaro ny rariny sy ny hitsiny, mitazona ny teny nomena, tsy mivadi-belirano, tsy tiatia kely, tsy mangalatra ny fananana tsy an’ny tena, tsy mamela ho tantely afa-drakotra ary tsy manao varo-boba ny harem-pirenena.
- Ny “Antoko Politika Madio” dia mikatsaka hatrany ny tombotsoan’ny vahoaka malagasy ka tsy manaiky lembenana fa hiady amin’nyireo fanararaotana ataon’ny vahiny sy ny orinasa vahiny. Vonona hitaky ny tany sy harena rehetra lasan’ny vahiny na dia ady sarotra aza izany. Ka eto izahay dia mitodika amin’ireo vahiny manjakazaka eto aminay. Aoka izay ny fanandevozana sy ny fanararaotana ataonareo vahiny aminay Malagasy sy ny firenenay. Atsaharo amin’izay ny fangoronana ny taninay sy ny harenanay izay tsy ahazahoanay tombony akory na dia kely aza. Tsy miditra any anaty vilanin’ny vahoaka fa manabontsina fotsiny ny any am-paosin’ny mpitondra miray petsapetsa aminareo.

- Ny APM dia tsy mbola nisolelaka, tsy misolelaka ary tsy hisolelaka amin’ny vahiny sy ny firenena matanjaka. Tsy ny firenena matanjaka no halako, halanay, halan’ny APM fa ny fanjakazakana ataony. Ny “Antoko Pôlitika Madio” dia hanafoana tanteraka ny farasisam-panjanahana misy eto amin’ny firenena. Ary izaho RAKOTOARISOA Faniry Alban filoha mpanorina ny APM dia tsy voavidy vola hamadihana an’izany tarigetran’ny antoko izany. Aleonay mahantra sy dondrona fa izahay aza zanahana intsony!

FIREHAN-KEVITRA (IDEOLOGIE)

Efa nandalo teto ny communisme, ny socialisme, ny libéral, ny social démocrate. Ny fanontaniana dia hoe: nahasoa antsika ve izany ary nitondra inona ho an’ny firenena ?
Ka ny APM dia tsy socialiste, tsy liberal fa centriste izany hoe: tsy antoko mpanohana, tsy antoko mpanohitra fa antoko manohitra an’izay tsy nahavita azy sy izay tsy mahavita azy. Ny APM izany dia manakaikikaiky kokoa ny nationale sociale. Mitsikera ny tsy mety ary manakiana am-pahendrena, mitady vahaolana sy mitondra torohevitra ho amin’ny fanatsarana.

Tao anatin’izany rehetra izany no nipoiran’ny fitiavan-tanindrazana izay efa nambarako any anatin’ny tononkirako. Dia tonga ilay antso avy any an’efitra ka tsy nolaviko. Tsy tokony ho tongatonga ho azy ny fitantanana ny firenena fa mila fiomanana:
- Saingy hatramin’izay ka hatramin’izao: ny pôlitika ho an’ny 99% n’ny mpanao pôlitika nisy hatramin’izay dia fitiavan-tena, fitiavam-bola, fitiavan-karena, fitiavana voninahitra, fanamboniana tena, tsindry, fanararaotana fahefana, karama be an-tapitrisany, avantages, 4*4 am-polony maro, cheque carburant avadika vola, indemnités isaky ny mivory, risoriso sy kolikoly amin’ny sehatra rehetra, fitsangatsanganana handaniana vola be any ampitan-dranomasina miaraka amin’ny delegasiona: namana sy fianakaviana, bizina manginy fotsiny miampy ny bizina avo lenta amin’ny vahiny: vazaha, sinoa, karana. Ny pôlitika ho azy ireo dia seza, voninahitra, herisetra rehefa mandeha eny amin’ny arabe: garde-corps, mpitandro filaminana, sifflet, girophare. Ny vahoaka mihafihafy maka sisiny dia mitazana fotsiny
- Rehefa propagande dia misy candidat mpanefoefo tsy nahalala nanampy ny mpiara-belona taminy hatramin’izay niainany kanefa tampoka teo dia lasa messie, manolotra fanomezana etsy sy eroa, lasa mahay mitaiza zaza kamboty, lasa mizara fitaovana ho an'ny mpanao fanatanjahantena, lasa mahay miaraka misakafo amin’ny sembana sy ny be antitra ary ny zokiolona, mahay mifaninana eny ambany tanàna rehefa misy ny tombontsoa andrandraina, mody manadio canal sy mandroaka fako eny amin’ny bas quartier, mody manambitamby ny mahantra ary lasa mahay mitrotro 4-mi

Fa ho ahy manokana sy ho an’ny APM, ho an’ireto namana mpikambana ao anaty birao hitanareo ary mbola hiresaka aminareo rehefa avy eo dia:

- tsy izany no atao hoe pôlitika. Ny pôlitika tsy natao hangoronana harena
- tsy namanay ireo rehetra voatonona teo aloha rehetra ireo

- izahay tsy hangalatra, tsy hanodina volam-bahoaka fa hampanjaka ny fahamarinana, hiasa amin’ny fo, tsy mitady tombontsoa satria aminay ny pôlitika dia tsy asa ka natao hitadiavam-bola, ny pôlitika tsy natao hamelomana vady aman-janaka, ny pôlitika dia natao hanompoana ny vahoaka ary indrindra indrindra ny vahoaka mahantra sy ny vahoaka sahirana

- Miara-miasa amin’ny Ray aman-dReny, miara-miasa amin’ny zokiolona, miara-miasa amin’ny be antitra ny APM saingy tsy mila dinosaures pôlitika. Inona no atao hoe dinausaures? Ireo mpamadibadika palitao sy goaika antitra ara-politika: afak’omaly PISODIA, omaly AREMA, androany TIM, rahampitso TGV, rafak’ampitso: HVM…

FITSIPI-PITONDRANA NA DISCIPLINE

Mafy sy hentitra ny fifampifehezana na ny discipline tokony hananantsika tsirairay avy raha tiana handroso ny firenena. Atombokay ato anatin’ny APM izany ka anisan’izany ireto fitsipika vitsivitsy ho tanisaina aminao:
- Afaka 5 taona izany hoe alohan’ny taona 2021 dia hisy ny fifidianana ho mpikambana ato anatin’ny birao APM. Dieny izao dia miomana ireo izay vonona ny hiditra ho membres de bureau

- Ato anatin’ny 5 taona voalohany, mba hafahan’ny antoko miaina sy mivelona dia tapaka fa 2000 Ar isam-bolana ny latsakemboka ho an’ny mpikambana tsotra sy mpikambana raikitra ary 5000 Ar isam-bolana kosa ho an’ny membres de bureau

- Mandalo fizahan-toetra herintaona ny mpikambana tsotra ary raha mahafa-po izay fizahan-toetra izay dia raisina ho mpikambana raikitra izy

- Esorina avy hatrany tsy misy hatak’andro tsy ho mpikambana ireo rehetra mampiseho toetra tsy mendrika mety hanimba endrika ny APM any ivelany. Esorina avy hatrany tsy misy hatak’andro ihany koa ireo rehetra minia mivoana amin’ny fitsipika anaty sy amin’ireo tarigetra rehetra voalaza teo aloha: madio, marina, mazava saina, mangarahara, mahitsy, miaro ny rariny sy ny hitsiny

- Mandalo sivana henjana amin’ireo birao mpanatanteraka ary indrindra indrindra aty amin’ny filoha mpanorina ireo mieritreritra ny hirotsaka amin’ny fifidianana amin’ny anaran’ny APM

ANTSO

1- Miantso anareo rehetra tsy an-kanavaka, resy lahatra mitovy aminay, na lahy na vavy, na zoky na zandry na Ray aman-dreny, indrindra indrindra ny tanora satria mila firaisankina ny fiomanana amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara fa efa lalina loatra ny aretina sy ny fahantrana ka sarotra ho an’ireo rehetra tsy niomana ny hahita vahaolana mahomby ialana amin’izany

2- Miantso anareo rehetra tsy an-kanavaka, resy lahatra mitovy aminay any amin’ny faritany mba handinika sy hanendry izay hitantana ny Antoko Pôlitika Madio any amin’ny faritra rehetra any. Raha misy olona koa eto Antananarivo afaka manolotra olona aty amin’ny Birao Foibe hitantana ny APM any amin’ny faritany dia dinihina miaraka

3- Miantso ireo manam-pahaizana rehetra na eto an-toerana na any ivelany. Ilaintsika, ilain’ny firenena ny fahaiza-manao anareo ireny. Ka raha misy fitiavan-tanindrazana na dia kely aza any aminao dia tongava miara-dia aminay, ho an’ny tanindrazana mila vonjy

4- Miantso ihany koa ny haino aman-jery tsy an-kanavaka mba ho sahy ary tsy ho menatra hilaza sy hampita ny zavatra madio sy marina: na haino aman-jery miankina na tsy miankina amin’ny fanjakana. Mitodika manokana amin’ny RNM sy TVM. Sokafy amin’ny’zay ny masom-panahinareo. Hatramin’izay ka hatramin’izao dia tsy misy fiovana ny fomba fiasanareo amin’ny ankapobeny raha resaka pôlitika no resahana. Mizaka ny teny midina sy ny tsindry avy any amin’ny fitondram-panjakana misy. Mitodika manokana amin’ny fitondram-panjakana nifandimby rehetra teto sy ny amin’izao fotoana izao: mba omeo sehatra amin’izay ny antoko hafa ao anatin’izany haino aman-jerim-panjakana izany

5- Misokatra ho anao ny varavaran’ny “Antoko Pôlitika Madio”: na vondron’olona, na fikambanana, na antoko politika hafa fa ny fitsipika mifehy ny APM no mifehy antsika manomboka eo. Miantso anareo rehetra ireo hiara-dia aminay. Tsy tahaka ny ranon’ikopa izahay ka tonga namana vao mavomavo.

6- Mitsangana ara-dalàna ny APM ankehitriny. Hatreto dia niezaka izahay tamin’ny ho enti-manana izay nanananay nananganana an’izao antoko izao. An-tsitrapo fa tsy noterena ireto mpikambana hitanareo ireto. Ary eto dia isaorako manokana ny membres de bureau, ny Ray mpiahy ny antoko: Andriamatoa RASAMOELINA Jean Maurice Paul sy ireo rehetra nanampy tamin’ny fananganana azy: na mivantana na an-kolaka nahatratrana izao tanjona voalohany izao. Tsy nangataka fanampiana na avy aiza na avy aiza. Tsy nila karama na tambiny fa an-tsitrapo avokoa. Ankehitriny kosa dia miantso an’ireo malala-tànana izahay, miantso an’ireo izay vonona ny hifanome tànana an-kitsi-po aminay: na ara-bola na ara-pitaovana ho fanavotana ny firenena iombonana.

7- Isan’ny tanjon’ny antoko ny mba hanana radio sy télé ahafahana mifanerasera amin’ny mpiara-belona. Mbola sarotra nefa izany satria tsy misy ny hoenti-manana. Na ny trano ho atao siege social aza mbola tsy misy.

8- Adresse mail: antokopolitikamadio@gmail.com

9- Mitohy mandritry ny tontolo andro ny dinidinika ambany tafotrano iarahana amin’ny’ireo vice-présidents enina.

FARANY
Tompokolahy sy Tompokovavy! 189 amin’izao fotoana izao ny isan’ny Antoko Pôlitika eto Madagasikara. Dia izao miampy iray indray. Firenena mahantra kanefa be antoko pôlitika indrindra maneran-tany. Mety hiteny ianareo hoe mahay mampiesona daholo izay rehetra mahazo micro. Mety hiteny ihany koa ianareo hoe film efa nandeha ary efa niteny an’izany daholo izay rehetra nandalo teo. Kanefa hoy aho hoe: “ny toky fitaka fa ny atao no hita”.
Hamafisiko etoana ary fa vao miomana ny hanao pôlitika ny tenako sy ireto mpikambana ato anatin’ny birao ary ny mpikambana ato anatin’ny antoko sy ireo izay mbola hanatevin-daharana. Tsy hanongam-panjakana isika ary izahay hatreto dia tsy mbola mieritreritra hitarika olona hidina an-dàlam-be.

Tompokolahy sy Tompokovavy, ny mason’andro anio, androany faha 16 janoary 2016 dia ambarako amin’ny fomba ofisialy fa mitsangana ara-dalàna ny APM na ny ANTOKO POLITIKA MADIO.

Ambarako ihany koa ho ren-tany ho ren-danitra fa miomana ny handray fahefana ny tenako. Ka raha sitraky ny APM ary raha sitraky ny vahoaka Malagasy dia izaho RAKOTOARISOA Faniry Alban dia hirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena amin’ny fotoana mahamety azy.
Ho ela velona anie Madagasikara !

Masina ny Tanindrazana

Rakotoarisoa Faniry Alban

Filoha mpanorina ny antoko politika APM

Antanimena, Asabotsy 19 Septambra 2015

Articles récents

Hébergé par Overblog